Sledujte nás

Váš nákupní košík je prázdný

Přidejte něco, ať mi uděláte radost :)

Koupit nyní
Mezisoučet:
sleva:
Dárkový poukaz:
Celkem:

Expresní platební metody

Použijeme vaši adresu uvedenou na PayPalu. Na základě této adresy bude vypočítán také poplatek za doručení.

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jestliže používáte tyto webové stránky, má se za to, že jste si přečetli následující všeobecné smluvní podmínky a souhlasíte s nimi:

K těmto všeobecným smluvním podmínkám, prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a jakýmkoliv a všem smlouvám se vztahují následující pojmy: „Klient“, „Vy“, „Váš“ a pod. odkazuje na vás, osobu, která vstupuje na tyto webové stránky a přijímá všeobecné smluvní podmínky společnosti. „Společnost“, „My sami“, „My“, „Nás“ a pod. odkazuje k naší společnosti, Pranamat Sales & Marketing LLC, reg. Č. 40103940495, adresa Mukusalas street 29b, Riga, LV-1004, Lotyšsko; „Strana“, „Strany“, „Nás“ a pod. odkazuje buď na klienta i nás samotné, nebo pouze na klienta, nebo nás samotné. Veškeré tyto pojmy se vztahují na nabídku, přijetí a úhradu, u kterých je nezbytné uskutečnit proces naší asistence klientovi tím nejvhodnějším způsobem, ať už formou formálních schůzek s pevně stanovenou délkou, nebo jakýmikoli jinými způsoby, za výslovným účelem uspokojení potřeb klienta s ohledem na poskytování uvedených služeb/produktů společnosti, v souladu a s výhradou platného anglického práva. Jakékoli použití výše uvedených pojmů nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, s velkými písmeny a/nebo ve formě on/ona nebo oni jsou považovány za zaměnitelné, a proto odkazují k tomu stejnému.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše soukromí. Oprávnění zaměstnanci v rámci společnosti používají pouze informace shromážděné od jednotlivých zákazníků a pouze v případě, kdy je k tomu důvod. Průběžně kontrolujeme naše systémy a data, abychom našim zákazníkům zajistili ty nejlepší možné služby. Parlament přijal zákony, které zavádějí zvláštní trestné činy pro neoprávněné jednání vůči počítačovým systémům a údajům. Jakékoli takové jednání prošetříme s cílem stíhat a/nebo zahájit vůči odpovědným osobám občanskoprávní řízení o náhradě škody.Další podrobnosti naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Jsme registrováni podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 a v takovém případě mohou být veškeré informace týkající se klienta a příslušných záznamů o klientech předány třetím stranám. Záznamy klienta jsou však považovány za důvěrné, a proto nebudou sděleny žádné třetí straně, s výjimkou našich distributorů a příslušných úřadů, pokud to bude vyžadováno v rámci platných zákonů. Klienti mají právo požadovat nahlédnutí a kopie všech záznamů o klientech, které uchováváme, za předpokladu, že k takové žádosti obdržíme příslušný požadavek. Klienti jsou povinni uchovávat kopie veškerých dokumentů vydaných v souvislosti s poskytováním našich služeb. V případě potřeby vydáme klientovi příslušné písemné informace, výtisky nebo kopie záznamů jako součást odsouhlasené smlouvy ve prospěch obou stran. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, sdílet ani pronajímat žádné třetí straně ani nebudeme používat vaši e-mailovou adresu pro nevyžádanou poštu. Veškeré e-maily zasílané touto společností se budou týkat výhradně poskytování odsouhlasených služeb a produktů.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výjimky a omezení

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány „jak stojí a leží“. V plném rozsahu povoleném zákonem tato společnost:

  • vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se těchto webových stránek a jejich obsahu nebo které jsou nebo mohou být poskytnuty jakýmikoli přidruženými společnostmi nebo jakoukoli jinou třetí stranou, včetně takových, které souvisejí s jakýmikoli nepřesnostmi nebo opomenutími na těchto webových stránkách a/nebo v literatuře společnosti; a vylučuje veškerou odpovědnost za škody vyplývající z vašeho používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s ním. To mimo jiné zahrnuje přímé ztráty, ztráty obchodních příležitostí nebo zisků (bez ohledu na to, zda ztráta těchto zisků byla předvídatelná, vznikla za běžných okolností nebo jste tuto společnost informovali o potenciální možnosti takové ztráty), škody způsobené vašemu počítači, počítačovému softwaru, systémům a programům a jejich datům nebo jakékoli jiné přímé nebo nepřímé, následné a nahodilé škody.
  • Tato společnost však nevylučuje odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené v důsledku její nedbalosti. Výše uvedené výjimky a omezení platí pouze v rozsahu povoleném zákonem. Žádná z vašich zákonných práv jako spotřebitele nejsou dotčena.

DOSTUPNOST

Není-li uvedeno jinak, jsou služby uvedené na těchto webových stránkách dostupné pouze v rámci Evropské unie nebo na základě odeslání z Evropské unie. Veškerá reklama je určena výhradně pro trh Evropské unie. Za vyhodnocení vhodnosti jakýchkoli stažených materiálů, programů a textů dostupných prostřednictvím těchto stránek ke konkrétnímu účelu jste zodpovědní výhradně vy. Redistribuce nebo opětovná publikace jakékoli části tohoto webu nebo jeho obsahu jsou bez výslovného písemného souhlasu společnosti zakázány, včetně použití přeformulování nebo jakýchkoliv jiných způsobů. Společnost nezaručuje, že služba v rámci této webové stránky bude nepřetržitá, včasná nebo bezchybná, i když je poskytována podle nejlepších schopností. Používáním této služby současně zbavujete odpovědnosti tuto společnost, její zaměstnance, zástupce a přidružené společnosti za jakékoli ztráty nebo škody, ať už jsou způsobeny čímkoliv.

SOUBORY PROTOKOLU

K analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů a shromažďování širokých demografických informací pro agregované použití používáme IP adresy. IP adresy nejsou svázány s osobně identifikovatelnými informacemi. Kromě toho za účelem správy systémů, detekce vzorců použití a řešení problémů naše webové servery automaticky zaznamenávají standardní informace o přístupu, včetně typu prohlížeče, doby přístupu / otevřené pošty, požadované adresy URL a URL adresy odkazující stránku. Tyto informace nejsou sdíleny se třetími stranami a jsou používány pouze v rámci této společnosti a pouze v nezbytně nutném rozsahu. Žádné osobně identifikovatelné informace vztahující se k těmto údajům nebudou bez vašeho výslovného souhlasu nikdy použity jinak, než jak je uvedeno výše.

SOUBORY COOKIE

Stejně jako většina interaktivních webových stránek i tyto webové stránky společnosti (nebo ISP) používají soubory cookie, které nám umožňují získat údaje uživatele pro každou návštěvu. Soubory cookie jsou používány v některých oblastech našich stránek, aby se umožnila funkčnost této oblasti a snadné použití pro ty, kteří ji navštíví. Soubory cookie mohou také používat někteří z našich přidružených partnerů. Další podrobnosti naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

ODKAZY NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte vytvořit odkaz na žádnou stránku těchto webových stránek. Pokud vytvoříte odkaz na některou ze stránek v rámci tohoto webu, učiníte tak na vlastní nebezpečí a na základě vámi vytvořeného odkazu na tyto stránky se budou na vaše používání těchto webových stránek vztahovat výše uvedené výjimky a omezení.

ODKAZY Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Obsah webových stránek jiných stran, na které je na těchto webových stránkách odkazováno, nesledujeme ani nekontrolujeme. Vyjádřené názory nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo schvalovat a neměli bychom být považováni za šiřitele takových názorů nebo materiálů. Vezměte, prosím, na vědomí, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů v rámci těchto stránek nebo za obsah těchto stránek. Našim uživatelům doporučujeme, aby vzali v potaz, že opouštějí naše stránky, a aby si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek. Než jim sdělíte jakékoli osobní údaje, měli byste sami zhodnotit bezpečnost a důvěryhodnost jakýchkoli jiných webových stránek připojených k této webové stránce nebo přístupných prostřednictvím této webové stránky. Tato společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody libovolného charakteru, ať už byly způsobeny jakýmkoli způsobem, pokud plynou z vašeho poskytnutí osobních údajů třetím stranám.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

Na veškeré texty týkající se služeb společnosti a na úplný obsah těchto webových stránek se vztahují autorská práva a další příslušná práva duševního vlastnictví. Logo této společnosti a logo produktu jsou registrovanými ochrannými známkami této společnosti v několika zemích.

KOMUNIKACE

Máme několik různých e-mailových adres pro různé dotazy. Tyto a další kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách v odkazu „Kontaktujte nás“ nebo prostřednictvím firemní literatury nebo prostřednictvím telefonních, faxových nebo mobilních telefonních čísel uvedených společností. Tato společnost je registrována v Lotyšské republice pod registračním číslem 40103940495 a se sídlem 29B Mūkusalas str., Riga, LV-1004 Lotyšsko.

VYŠŠÍ MOC

Žádná ze stran nenese vůči druhé straně odpovědnost za nesplnění jakéhokoli závazku vyplývajícího z jakékoli smlouvy, jestliže je toto nesplnění způsobeno událostí mimo kontrolu této strany, pokud se jedná mimo jiné o přírodní katastrofu, terorismus, válku, politické povstání, vzpouru, výtržnosti, občanské nepokoje, nařízení civilní nebo vojenské autority, povstání, zemětřesení, povodně nebo jakékoli jiné možnosti přírodního charakteru nebo způsobené člověkem mimo naši kontrolu, které mají za následek ukončení uzavřené smlouvy nebo smluvního vztahu, a to ani v případě, kdy se daly rozumně předvídat. Každá ze smluvních stran dotčená takovouto událostí o tom neprodleně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby dodržela podmínky jakéhokoli zde obsaženého ujednání.

VZDÁNÍ SE PRÁVA

Pokud některá ze smluvních stran nebude trvat na přísném plnění jakéhokoli ustanovení této nebo jakékoli smlouvy nebo pokud některá ze smluvních stran neuplatní jakékoliv právo nebo opravný prostředek, na který má podle této smlouvy nárok, nepředstavuje to její vzdání se práva a následkem nebude snížení rozsahu povinností vyplývajících z této nebo jakékoli smlouvy. Žádné vzdání se práva v souvislosti s jakýmkoli ustanovením této nebo jakékoli smlouvy není účinné, pokud není výslovně uvedeno a podepsáno oběma stranami.

OBECNÉ

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují zákony Evropské unie a také Anglie a Walesu. Vstupem na tyto webové stránky a/nebo použitím našich služeb a/nebo nákupem našich produktů souhlasíte s těmito podmínkami a s výhradní příslušností k anglických soudům ve všech sporech vyplývajících z tohoto přístupu. Pokud jsou některé z těchto podmínek považovány z jakéhokoli důvodu za neplatné nebo nevymahatelné (mimo jiné včetně výše uvedených vyloučení a omezení), bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení od těchto podmínek odděleno a zbývající podmínky budou nadále v platnosti. Nevymáhání některých ustanovení uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách a jakékoli smlouvě společností, nebo její nevyužití jakékoli možnosti ukončení, nebude vykládáno jako zřeknutí se takových ustanovení a nebude mít vliv na platnost těchto všeobecných smluvních podmínek nebo jakékoli smlouvy nebo její části, ani na právo jednotlivá ustanovení následně vymáhat. Tyto obchodní podmínky nesmějí být upravovány, pozměňovány, měněny nebo doplňovány jinak než písemně a s podpisem řádně zmocněných zástupců společnosti.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ

Výsledky použití tohoto výrobku se mohou z různých důvodů lišit a nejsou zaručeny. Tyto webové stránky neposkytují žádnou lékařskou pomoc, přestože mohou obsahovat informace o lékařských a zdravotních tématech. Tyto informace nemají nahradit radu, péči, diagnózu nebo léčbu poskytovanou lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Tyto informace byste neměli používat k diagnostice nebo léčbě zdravotních potíží a onemocnění. Vždy byste se měli poradit se svým vlastním lékařem. S lékařem se před použitím našeho produktu poraďte zejména, pokud se u vás vyskytuje nebo máte podezření na zdravotní problém nebo onemocnění kůže. Tento výrobek není určen k použití dětmi a měl by být uchováván mimo jejich dosah. Měli byste si pečlivě přečíst veškeré informace dodané s výrobkem. Používáním výrobku prodávaného prostřednictvím těchto webových stránek přijímáte výhradní odpovědnost za jakoukoli právní, lékařskou nebo finanční povinnost, která vám může vzniknout v důsledku nákupu a používání výrobku. Proto je používání tohoto výrobku, těchto webových stránek a materiálů v nich obsažených na vlastní nebezpečí.

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky průběžně upravovat, jak uzná za vhodné, a budete-li webové stránky i nadále používat, bude to znamenat, že souhlasíte s veškerými provedenými změnami. Pokud dojde ke změnám našich zásad ochrany osobních údajů, oznámíme provedení těchto změn na naší domovské stránce a na dalších klíčových stránkách našeho webu. Pokud dojde ke změnám v tom, jak používáme osobně identifikovatelné informace uživatelů našich webových stránek, bude těm, kterých se tato změna týká, zasláno oznámení e-mailem nebo poštou. Veškeré změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách 30 dní před tím, než tyto změny vstoupí v platnost. Doporučujeme vám proto, abyste si toto prohlášení pravidelně pročítali.

CELNÍ POPLATKY

Pokud se země, do které je vaše objednávka doručována, nachází mimo Evropskou unii, musíte veškeré dodatečné poplatky za celní odbavení hradit vy. Nemáme nad těmito poplatky žádnou kontrolu a nedokážeme předvídat, jak vysoké mohou být. Celní politika se v jednotlivých zemích značně liší, proto je třeba se pro další informace obrátit na místní celní úřad. Celní úřady v některých zemích vyžadují, aby příjemce zboží před propuštěním zásilky předložil určitou formu identifikace. Možná od vás bude vyžadováno identifikační číslo příjemce, jako je například rodné číslo, IČO nebo DIČ. Pokud je objednávka dárkem, je balíček označen jako „Dárek“, ale cena položky je i přesto uvedena na celním formuláři. Celní orgány vyžadují, abychom hodnotu dárkového předmětu uvedli přímo na zásilce.